עזרה Nokia 7610

background image
background image

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

םיעובקה םיאנתל הנוע

RH-51

רצומה יכ ,תידעלבה ונתוירחא תרגסמב םיריהצמ

,NOKIA Corporation

,ונא

המאתה תרהצה

רתאב אוצמל ןתינ

Declaration of Conformity

-ה לש קתעה .

Council Directive EC/1999/5

:האבה תיפוריאה הליהקה תקיקחב

.http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity

.תורומש תויוכזה לכ .

Copyright © 2004 Nokia

.םירוסא ,

Nokia

-מ שארמ בתכב רתיה לבקל ילבמ ,איהש הרוצ לכב ולוכ לש וא הז ךמסממ והשלכ קלח לש ןוסחא וא הצפה ,הרבעה ,לופכש

תורבחו םירצומ לש םירחא תומש .

Nokia Corporation

לש םימושר םיירחסמ םינמיס וא םיירחסמ םינמיס םה

Xpress-on

Nokia Connecting People

,

Nokia

.םהל םיסחוימה םילעבה לש םיירחסמ תומש וא םיירחסמ םינמיס תויהל םייושע ,הז ךמסמב םירכזומה תורחא

.

Nokia Corporation

לש לילצ ןמיס אוה

Nokia tune

This product includes software licensed from Symbian Ltd ©1998–2004. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.
Stac ®, LZS ®, ©1996, Stac, Inc., ©1994–1996 Microsoft Corporation. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221 and

5414425. Other patents pending.

Hi/fn ®, LZS ®, ©1988–98, Hi/fn. Includes one or more U.S.Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221 and 5414425. Other patents pending.
Part of the software in this product is © Copyright ANT Ltd. 1998. All rights reserved.

m-Router Connectivity Components ©2000–2002 Intuwave Limited. All rights reserved (www.intuwave.com).
US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright ©1997–2004. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

.תמדקומ העדוה אלל הז ךמסמב םירצומה לכב םירופישו םייוניש עצבל תוכזה תא המצעל תרמוש

Nokia

.ךשמתמ חותיפ לש תוינידמ הליעפמ

Nokia

.אוהש ןפוא לכב ומרגייש םיפיקע וא םייתאצות ,םיירקמ ,םידחוימ םיקזנ לכ וא הסנכה וא םינותנ ןדבואל איהש ךרד םושב תיארחא היהת אל

Nokia

תוירחא תוברל ,תעמתשמ וא תשרופמ ,אוהש גוס לכמ תוירחא ןתנית אל ,לחה קוחה יפל תשרדנה תוירחאה דבלמ .(

As Is

) "אוהש יפכ" ןתינ הז ךמסמ ןכות

לכב ונממ תגסל וא הז ךמסמ ןקתל תוכזה תא המצעל תרמוש

Nokia

.הז ךמסמ לש ונכותל וא תונימאל ,קוידל תעגונה תמיוסמ המאתהו תוריחסל תעמתשמ

.שארמ העדוה אלל תע

.ךילא בורקה

Nokia

קפס לא הנפ אנא .רוזאל רוזאמ תונתשהל היושע םימיוסמ םירזיבא לש תונימז

9311991

Issue 1 HE

background image

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

םיניינעה

ןכות

7

...........................................ךנוחטב ןעמל

10

............................................... יללכ עדימ

10 ......................................... דיל האישנה תעוצר תלחשה
10 .....................................הנתמה בצמב םיינויח םינווחמ
11 ....................................................................... טירפת
12 ...................................................םימושיי ןיב רבעמ
12 ................................ םימושייה לכל תופתושמה תולועפ
13 ...................................................... עמש תמצוע תוסיו
14 .............................................................ףתושמ ןורכיז

15

................................................... ןופלטה

15 ...........................................................................גויח
15 ....................................... רשקה ישנא תיירפסמ גויח
16 .................................. (תשר תוריש) ילוקה אתל גויח
16 .......................................... ןופלט רפסמל ריהמ גויח
16 ............................... (תשר תוריש) הדיעו תחיש עוציב
17 .............................................................. החישל הנעמ
18 ...........................................החיש ךלהמב תויורשפא
18 .....................................(תשר תוריש) הניתממ החיש
18 ..................................... (תשר תוריש) תוחיש תיינפה
19 .......................................יללכ ןמויו תוחיש ןמוי – ןמוי
19 ...................................................

GPRS

ינותנ הנומ

19 ............................................... תונורחא תוחיש ןמוי
20 ............................................................. החיש ךשמ

21 .................................................. יללכה ןמויה תגצה

22

...............................................ישיא עדימ

22 ..................................................................רשק ישנא
22 .........................רשק ישנא יסיטרכ לש הכירעו הריצי
23 ... ןופלטה ןורכיזל

SIM

-ה סיטרכמ רשק ישנא תקתעה

רשק ישנא תצובקל וא רשק שיא סיטרכל לוצלצ תפסוה

23

23 ................................................................ילוק גויח
25 ......................................... ריהמ גויח ישקמ תאצקה
25 ...................................... םייונמה רשקה ישנא תגצה
25 ..........................................רשק ישנא תוצובק לוהינ
26 ................................................... (תשר תוריש) תוחכונ
26 ..........................................ךלש תונימזה עדימ יוניש
26 ...... ךלש תוחכונה עדימב תופצל ולכויש םישנאה יוניש
29 .........................................ךלש תוחכונה עדימ ןוכדע
29 ....................................................... תוחכונ תורדגה
30 ................................................... (תשר תוריש) םוקימ
30 .................................................................... הנש-חול
30 ...........................................הנש-חול תומושר תריצי
32 ........................................................................ הלטמ
33 ...................

Nokia

לש םימאות םינופלטמ םינותנ אוביי

33

..............................................הידמיטלומ

33 ...................................................................... המלצמ

םיניינעה ןכות

background image

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

םיניינעה

ןכות

33 .................................................................... םוליצ
35 ............................................ םיפילק ואידיו תטלקה
36 ............................................................. תונומת תגצה
36 ..........................הרומש הנומת לש הנטקה וא הלדגה
37 ........................................................תדלקמ ירוציק
37 .....................................................

RealOne Player™

38 ................................................. הידמ יצבוק תלעפה
39 ........................................................תורדגהה יוניש
39 ..............................................................םיטרס יאמב
40 ........................................................................ הירלג
41 ........................................................ םיצבק תחיתפ
41 .................................... תורחא לדחמ תרירב תויקית
42 .........................................................םיצבק תדרוה
42 ................ (תשר תוריש) תונומת תרשל תונומת תניעט

44

................................................... תועדוה

45 .............................................................טסקט תביתכ
45 ..................................................... ליגר טסקט טלק
46 .............................................יוזח טסקט טלק ןולימ
48 ................................................חולל טסקט תקתעה
49 .......................................... תועדוה לש החילשו הביתכ
50 ....................... הידמיטלומ תועדוהל תושרדנ תורדגה
50 ............................. ינורטקלא ראודל תושרדנ תורדגה
50 ............................ תועדוה תלבק – סנכנ ראוד הייקיתה
51 ..................................... הידמיטלומ יטקייבוא תגצה
51 .............................................. תומכח תועדוה תלבק
52 ............................(תשר תוריש) תוריש תועדוה תלבק

53 .............................................................. ילש םיקיתה
53 ..................................... (תשר תוריש) קחורמ ראוד את
53 ................................................... ראודה את תחיתפ
54 ...............ראודה אתמ ינורטקלא ראוד תועדוה רוזחא
55 ................................ינורטקלא ראוד תועדוה תקיחמ
55 .............................................ראודה אתמ תוקתנתה
55 .................................................... אצוי ראוד הייקיתה
56 .........................................

SIM

סיטרכב תועדוה תגצה

56 ..............................(תשר תוריש) םייונמל ימוקמ רודיש
57 ..................................................... תוריש תדוקפ ךרוע
57 ........................................................... העדוה תורדגה
57 ...........................................טסקט תועדוהל תורדגה
58 ................................... הידמיטלומ תועדוהל תורדגה
59 .........................................ינורטקלא ראודל תורדגה
61 ...........................................תוריש תועדוהל תורדגה
61 .............(תשר תוריש) םייונמל ימוקמ רודישל תורדגה
61 ....................................'רחא' הייקיתה רובע תורדגה

63

.......................................................םילכ

63 ......................................................................תורדגה
63 .......................................... תויללכה תורדגהה יוניש
63 .........................................................ןופלט תורדגה
65 ......................................................... החיש תורדגה
66 .........................................................רוביח תורדגה
69 ...........................................................העשו ךיראת
70 .....................................(תשר יתוריש) החיש תמיסח
70 ...................................................................... תשר

background image

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

םיניינעה

ןכות

71 ............................................. הרשעה רזיבא תורדגה
71 ......................................................................החטבא
71 ..........................................................

SIM

-ו ןופלט

73 ..........................................................תודועת לוהינ
74 ............................................................ םינקתה להנמ
75 .............................................................. םיצבק להנמ
76 ...............................................ןורכיזה תכירצ תגצה
76 ...........................................................תוילוק תודוקפ
77 ....................................םושייל תילוק הדוקפ תפסוה
78 ............................תילוק הדוקפ ידי לע םושיי תלעפה
78 ......תילוק הדוקפ לש יוניש וא הקיחמ ,תרזוח העמשה

79

........................ןופלטה לש תישיא המאתה

79 ................................................................... םיליפורפ
79 .........................................................ליפורפה יוניש
79 ....................................םיליפורפ לש תישיא המאתה
80 ............................................................םיאשונ תוכרע
81 .............................................. םיאשונ תוכרע תכירע
82 .................................................................... םירוציק
82 ......................................................םירוציק תפסוה

84

...................................................תופסות

84 .........................................................................קנרא
84 .................................................. קנראה דוק תשקה
85 ........................................ ישיא סיטרכ יטרפ תרימש
86 .............................................. תוישיא תורעה תריצי
86 ................................................. קנרא ליפורפ תריצי
87 ................................... ןפדפדל קנראהמ עדימ רוזחא

87 .................................................. סיטרכ יטרפ תגצה
87 ......................................................... קנרא תורדגה
88 .......................................קנראה דוקו קנראה סופיא
88 ..................................................................... ןובשחמ
88 .........................................................................ריממ
89 ......................................................... תודיחי תרמה
89 ............................ןיפילחה ירעשו סיסב עבטמ תעיבק
90 ......................................................................... סקנפ
90 .......................................................................... ןועש
90 .................................................. ןועש תורדגה יוניש
90 .................................................. לוצלצ תעש תעיבק
91 .....................................................................לוקמשר
91 ....................................................................םיקחשמ
92 ..................................................... (תשר תוריש) טא'צ
92 ......................................................... טא'צב שומיש
92 ............................................. טא'צ תרשל תורבחתה
93 ............................................... טא'צה תורדגה יוניש
93 ............................. התביזעו טא'צ תצובקל תופרטצה
94 .............................. םישמתשמו טא'צ תוצובק שופיח
94 ................................................טא'צ תצובקב החיש
95 ..............................תודדוב תוחיש לש הגצהו הלחתה
96 ............................................................טא'צ יתימע
97 ..................................... טא'צ תצובק תורדגה תכירע
98 ................................................ תוחכונו טא'צ יתרש
98 ............................................................. ןורכיז סיטרכ

100 ..............................................ןורכיז סיטרכ טומריפ
100 ...................................................עדימ רוזחשו יוביג

background image

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

םיניינעה

ןכות

101 .............................................. ןורכיזה סיטרכ תליענ
101 ............................................. ןורכיזה תכירצ תקידב

102

....................................םימושייו םיתוריש

102 ................................................. (ירלולס ןפדפד) ןפדפד
102 ............................................ השיגל םייסיסב םידעצ
103 ................................ ןפדפדה תורישל ןופלטה תרדגה
103 ...............................................................תורבחתה
104 ........................................................ תוינמיס תגצה
104 .................................................................... השילג
106 ....................................................................הדרוה
107 ............................................................... תוקתנתה
107 .........................................................ןפדפד תורדגה
108 ..........................................................םימושייה להנמ
109 ................................... יללכ עדימ – םימושיי תנקתה
111 ...........................................................םושיי תרסה

112

................................................תוירושיק

112 ........................................................

Bluetooth

רוביח

113 ..................................................

Bluetooth

תורדגה

113 ..................................

Bluetooth

ךרד םינותנ תחילש

115 .............................................

Paired devices

ןולחה

115 ....................................

Bluetooth

ךרד םינותנ תלבק

116 .....................................................

Bluetooth

קותינ

116 ................................................................רוביח להנמ
116 ....................................................רוביח יטרפ תגצה
117 ........................................................םירוביח קותינ
117 ........................................ םאות בשחמל ןופלטה רוביח

117 ............................................ קחורמ ןורכניס – ןורכניס
118 ...................................... שדח ןורכניס ליפורפ תריצי
119 ....................................................... םינותנ ןורכניס

120

...........................................תויעב ןורתפ

121 ......................................................... תובושתו תולאש

123

......................................תוללוס לע עדימ

124

....................................... הקוזחתו לופיט

125

..................................ינויח תוחיטב עדימ

128

..................................................סקדניא

background image

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

7

םיללכה לע הדפקה-יא .תואבה תוטושפה תויחנהה תא ארק

ףסונ טרופמ עדימ .תיקוח יתלב ףאו תנכוסמ תויהל הלולע

.הז ךירדמב אבומ

ןופלטה תא ליעפהל ןיא

החטיבב לעפה

שומישהשכ וא ,רוסא יטוחלא ןופלטב שומישהשכ

.הנכס תווהל וא תוערפה ללוחל לולע וב

םיקוחה לכל תייצ

לכל תמדוק םיכרדב תוריהז

תוישפוח הנייהת ךידיש דפקה .םיימוקמה

תירקיעה בלה תמושת .הגיהנ ןמזב בכרה תלעפהל

.םיכרדב תוריהזל תויהל הכירצ הגיהנ ןמזב ךלש

תויהל םייושע םיירלולסה םירישכמה לכ

תוערפה

םיעוציבה לע עיפשהל תולוכיש ,תוערפהל םישיגר

.םהלש

תא הבכ .תולבגהה יפ לע לעפ

םילוח יתבב הבכ

.יאופר דויצ תברקב ןופלטה

םירישכמ .תולבגהה יפ לע לעפ

םיסוטמב הבכ

.סוטמב תוערפה ללוחל םילולע םיירלולס

תונחתב ןופלטב שמתשת לא

קולדת ןמזב הבכ

.םילקימיכ וא קלד תברקב שמתשת לא .קלד

ךנוחטב ןעמל

לא .תולבגהה יפ לע לעפ

םיציפנ תומוקמ דיל הבכ

.ץפנ ירמוח םילעפומ וב םוקמב ןופלטב שמתשת

יפכ ,הליגרה ךרדב ןופלטב שמתשה

ןובנ שומיש

הנטנאב עגית לא .שמתשמל ךירדמב רבסומש

.ךרוצל אלש

יאשר ךמסומ תוריש יאנכט קר

ךמסומ תוריש

.הז רישכמ ןקתל וא ןיקתהל

ירזיבאב קר שמתשה

תוללוסו הרשעה ירזיבא

םירצומ רבחת לא .ורשואש תוללוסבו הרשעה

.םימאות םניאש

דימע וניא ךתושרבש ןופלטה