Nokia 7610 Hjelp

background image
background image

ERKLÆRING OM SAMSVAR
Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet RH-51 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council
Directive): 1999/5/EC.
En kopi av samsvarserklæringen er tilgjengelig fra http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

Copyright © 2004 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.
Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i dette dokumentet i enhver form, uten på forhånd å ha mottatt skriftlig tillatelse fra
Nokia, er forbudt.
Nokia, Nokia Connecting People og Xpress-on er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som nevnes her, kan være varemerker eller
produktnavn for sine respektive eiere.
Nokia tune er et lydmerke for Nokia Corporation.

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2004. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.
Stac ®, LZS ®, ©1996, Stac, Inc., ©1994-1996 Microsoft Corporation. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other
patents pending.
Hi/fn ®, LZS ®, ©1988-98, Hi/fn. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.
Part of the software in this product is © Copyright ANT Ltd. 1998. All rights reserved.
US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2004. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.
Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.
Nokia har en uttrykt målsetting om kontinuerlig utvikling. Vi forbeholder oss derfor retten til uten varsel å endre og forbedre alle produktene som er omtalt i dette
dokumentet.
Ikke under noen omstendigheter er Nokia ansvarlige for tap av data eller inntekter, eller spesifikke, vilkårlige, påførte eller indirekte skader uansett årsak.
Innholdet i dette dokumentet gjøres tilgjengelig "som det er". Bortsett fra der det er påkrevet etter gjeldende lover ytes ingen garantier av noe slag, verken direkte eller
underforstått, inkludert, men ikke begrenset til, de underforståtte garantiene for salgbarhet og egnethet til et bestemt formål, i forhold til nøyaktigheten av,
påliteligheten til eller innholdet i dette dokumentet. Nokia forbeholder seg retten til å revidere dette dokumentet eller trekke det tilbake, når som helst og uten forvarsel.
Tilgjengeligheten av bestemte produkter kan variere fra område til område. Forhør deg hos nærmeste Nokia-forhandler.

9312008
Versjon 2 NO

background image

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.