Nokia 7610 Hjälp

background image
background image

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

KONFORMITETSDEKLARATION
Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten
RH-51 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EG.
Det finns en kopia av konformitetsdeklarationen på
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.
Copyright © 2004 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta dokument i vilken som helst form, utan föregående skriftlig tillåtelse från Nokia,
är förbjuden.
Nokia, Nokia Connecting People och Xpress-on är registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn som det hänvisas till kan vara
varukännetecken eller näringskännetecken som tillhör sina respektive ägare.
Nokia tune är ett ljudmärke som tillhör Nokia Corporation.

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2004. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.
Stac ®, LZS ®, ©1996, Stac, Inc., ©1994-1996 Microsoft Corporation. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other
patents pending.
Hi/fn ®, LZS ®,©1988-98, Hi/fn. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.
Part of the software in this product is © Copyright ANT Ltd. 1998. All rights reserved.
US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2004. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.
Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.
Nokia utvecklar ständigt sina produkter. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar i de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående
meddelande.
Under inga omständigheter skall Nokia vara ansvarigt för förlust av data eller inkomst eller särskild, tillfällig, följdskada, eller indirekt skada, oavsett orsaken till förlusten
eller skadan.
Innehållet i detta dokument gäller aktuella förhållanden. Förutom vad som stadgas i tillämplig tvingande lagstiftning, ges inga garantier av något slag, varken uttryckliga
eller underförstådda, inklusive, men utan begränsning till, garantier avseende produktens allmänna lämplighet och/eller lämplighet för ett särskilt ändamål, vad gäller
riktighet, tillförlitlighet eller innehållet i detta dokument. Nokia förbehåller sig rätten att ändra detta dokument eller återkalla det utan föregående meddelande.
Tillgång till särskilda produkter kan variera efter region. Vänligen kontrollera detta med din närmaste Nokia-återförsäljare.

9311995

Utgåva 2 SV

background image

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.